TODO URM konsuline informacija

Konsulinė pagalba 24/7 +370 706 52444

Dažnai užduodami klausimai Spausdinti
 • Vizos
  • Kokius dokumentus privalo pateikti užsienietis, kuris kreipiasi į Lietuvos vizų tarnybą užsienyje trumpalaikei Šengeno vizai (C) gauti?
   1. Asmuo, kuris kreipiasi į Lietuvos vizų tarnybą užsienyje su prašymu išduoti Šengeno vizą, privalo pateikti:
   • Ne mažiau kaip tris mėnesius ilgiau už prašomą išduoti vizą galiojantį kelionės dokumentą, kuris turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų.
   • Užpildytą prašymo išduoti vizą formą.
   • Vieną 35 x 45 mm dydžio nuotrauką, atitinkančią asmens amžių (šviesiame vienspalviame fone).
   • Visoje Šengeno teritorijoje visą asmens buvimo laiką galiojantį sveikatos draudimą. Minimali sveikatos draudimo suma - 30000 eurų.
   • Kelionės tikslą patvirtinančius dokumentus (fizinio ar juridinio asmens kvietimą, patvirtintą migracijos tarnyboje, rašytinę turizmo paslaugų teikimo sutartį su akredituotu kelionių organizatoriumi ir pan.).
   • Grįžimą patvirtinančius dokumentus (grįžimo bilietas, automobilio draudimas ir pan.).
   • Pragyvenimo lėšas patvirtinančius dokumentus (pinigai konvertuojamąja valiuta, kelionės čekiai, čekių knygelės, kreditinės kortelės, kvietimas, jei jame yra nuoroda į kviečiamojo asmens išlaikymą ir pan.).
   • Patvirtinamuosius dokumentus dėl apgyvendinimo (viešbučio rezervacijas, nekilnojamojo turto nuomos sutartį, nekilnojamo turto nuosavybės teisę pareiškėjo vardu liudijančius dokumentus, fizinio ar juridinio asmens kvietimą, patvirtintą migracijos tarnyboje, ir pan.).
   •  Kitus dokumentus (gyvenamąją vietą ir ryšius su rezidavimo šalimi pagrindžiančius dokumentus, socialinį – profesinį statusą pagrindžiančius dokumentus, duomenis apie galimą patraukimą baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir pan.). Patvirtinamųjų dokumentų skaičius ir tipas priklauso nuo galimos neteisėtos imigracijos rizikos bei dokumentų pateikimo vietos (pvz., vietos valiutos keičiamumas; darbdavių išduodamų dokumentų patikimumas ir pan.).
   1. Asmuo, kuris kreipiasi į Lietuvos vizų tarnybą užsienyje su prašymu išduoti Šengeno vizą, privalo sumokėti 60 eurų mokestį už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą. (Galioja visoms valstybėms, kurių piliečiams reikia vizos vykti į Šengeno zoną, išskyrus Rusijos Federaciją, Ukrainą, Moldovą, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją ir Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, su kuriomis Europos Bendrijos yra pasirašiusios atskirus susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo supaprastinimo).
   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Per kiek laiko priimamas sprendimas išduoti trumpalaikę Šengeno vizą (C)?
  • Paprastai sprendimas dėl vizos yra priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kas turi teisę gauti nemokamą vizą?
  • Konsulinio mokesčio lengvatas reglamentuoja Europos Sąjungos susitarimai dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos, Vizų kodeksas ir Konsulinio mokesčio įstatymas.

   • ES piliečio arba ELPA[3] valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, taip pat ir Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams;
   • vaikams iki 12 metų;
   • mokiniams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais;
   • tyrėjams, keliaujantiems ES ir ELPA valstybėse narėse mokslinių tyrimų vykdymo tikslais;
   • užsieniečiams, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar jiems prilygintus kelionės dokumentus, kai jų atvykimas į Lietuvos Respubliką yra susijęs su kultūrinių, užsienio politikos srities, vystomojo bendradarbiavimo politikos ar kitų visuomenei svarbių sričių interesų skatinimu;
   • užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ar ministerijų organizuotuose oficialiuose susitikimuose;
   • užsieniečiams, vykstantiems lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario arba į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, arba du kartus per metus lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje;
   • lietuvių kilmės asmenims;
   • asmenims, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę;
   • konsulinės įstaigos vadovo sprendimu išimtiniais, kitais, negu numatyta atvejais, kai užsieniečiai atvyksta į Lietuvos Respubliką kultūros, užsienio politikos, vystomojo bendradarbiavimo skatinimo ar kitais visuomenei svarbiais tikslais arba dėl humanitarinių priežasčių;
   • užsieniečiams, dėl kurių priimtas sprendimas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (D vizos).

   [3] ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacijos narės yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kokia galima apsilankymo trukmė, turint trumpalaikę (C) Šengeno vizą?
  • Trumpalaikė Šengeno viza leidžia atvykti į Šengeno teritoriją dėl kitų nei imigracija priežasčių ir būti vizoje nurodytą laiką, bet ne daugiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmos apsilankymo dienos. Apsilankymų skaičius priklauso nuo to, kokia viza buvo išduota: vienkartinė („01“) leidžia įvažiuoti ir išvažiuoti vieną kartą; dvikartinė („02) – atitinkamai du kartus ir daugkartinė („MULT“) – daugiau nei du kartus su sąlyga, kad bendra apsilankymų trukmė nėra ilgesnė kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmos apsilankymo dienos.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Į kurios valstybės vizų tarnybą kreiptis, jei ketinama aplankyti daugiau nei vieną Šengeno valstybę?
  • Asmuo turi kreiptis į tą valstybę, kuri yra pagrindinis kelionės tikslas. Tuo atveju, kai kelionės tikslų yra keletas ir jie yra lygiaverčiai, – kreipiamasi į tos valstybės vizų tarnybą, kurioje ketinama praleisti daugiau laiko. Kai nustatyti kelionės tikslo neįmanoma, – į tos šalies vizų tarnybą, į kurią atvykstama pirmiausia.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Ar užsieniečiams, turintiems leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, reikia vizos, vykstant į kitas Šengeno valstybes?
  • Užsieniečiui, turinčiam galiojantį leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vykstant į kitas Šengeno valstybės, vizos nereikia. Reikia turėti ir, prireikus, kitos Šengeno valstybės narės kompetentingų institucijų pareigūnams pateikti tik galiojantį kelionės dokumentą ir leidimą nuolat ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kokia tvarka išduodamos Šengeno vizos Rusijos Federacijos piliečiams?
  • Mokestis už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą yra 35 eurai. 70 eurų mokestis imamas tais atvejais, kai prašymą išduoti vizą ir patvirtinamuosius dokumentus asmuo pateikia likus 3 ar mažiau darbo dienų iki išvykimo. Šis reikalavimas netaikomas oficialių delegacijų nariams, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims ir asmenims, vykstantiems dėl humanitarinių priežasčių (būtinos medicinos pagalbos, artimojo giminaičio mirties ar sunkios ligos atveju).

   Išduodant vizas Rusijos piliečiams yra vadovaujamasi Europos Bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimu dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinamo.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kurie Rusijos Federacijos piliečiai atleidžiami nuo mokesčio už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą?
  • Pagal Susitarimą nuo mokesčio už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą atleidžiami šių kategorijų asmenys:

   1. Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių (jei prašymą nagrinėja Lietuvos atstovybės – atitinkamai Lietuvos) teritorijoje, artimieji giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir vaikaičiai;
   2. oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių (jei prašymą nagrinėja Lietuvos atstovybės – atitinkamai Lietuvos) teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;
   3. nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai;
   4. moksleiviai, studentai, aukštesniųjų studijų pakopų studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais;
   5. neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;
   6. asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicinos pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimojo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimąjį giminaitį;
   7. tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;
   8. mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;
   9. susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.
   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kuriems RF piliečiams taikoma supaprastinta Šengeno vizų išdavimo tvarka?
  • Europos Bendrijų susitarimas su Rusijos Federacija numato kategorijas piliečių, kuriems vizos išduodamos pagal šiuos kelionės tikslą pagrindžiančius dokumentus - kviečiančiosios institucijos/organizacijos raštišką kvietimą (jei kviečia fizinis asmuo – kvietimas turi būti notariškai patvirtintas)[5]:

   1. oficialių delegacijų nariams, kurie pagal kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;
   2. verslininkams ir verslo organizacijų atstovams;
   3. vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus tarp Rusijos Federacijos ir valstybių narių transporto priemonėmis, registruotomis Rusijos Federacijoje;
   4. traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigadų nariams tarptautiniuose traukiniuose, kursuojančiuose tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijų;
   5. žurnalistams;
   6. f) mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims;
   7. moksleiviams, studentams, aukštesniųjų studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;
   8. tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;
   9. susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;
   10. artimiesiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (tarp jų ir įvaikiams), tėvams (tarp jų ir globėjams ir rūpintojams), seneliams ir vaikaičiams, – lankantiems Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių (jei prašymą nagrinėja Lietuvos atstovybės – atitinkamai Lietuvos) teritorijoje;
   11. lankantiesiems kariškių arba civilių kapus.

   [5] Kvietime turi būti nurodyta kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų skaičius ir kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių nepilnamečių vaikų vardai ir pavardės; kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas arba kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės arba organizacijos visas pavadinimas, adresas ir pasirašančio asmens vardas ir pareigos, registracijos numeris.

   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Kiek kainuoja Šengeno viza Baltarusijos piliečiams ir kas turi teisę į nemokamas vizas?
  • Mokestis už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą yra 60 eurų.

   Nemokamos vizos išduodamos šioms Baltarusijos piliečių kategorijoms:

   1. vaikams iki 12 metų;
   2. moksleiviams, studentams ir juos lydintiems mokytojams ar dėstytojams, keliaujantiems mokymosi ar švietimo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
   3. tyrėjams, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
   4. asmenims, turintiems diplomatinius ar tarnybinius pasus ar atskirais atvejais kitus atitinkamus dokumentus ir vykstantiems į kitos Šalies valstybės teritoriją arba per ją oficialiais tikslais, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
   5. asmenims, vykstantiems lankyti sunkiai sergančio artimojo giminaičio ar šeimos nario ar į artimojo giminaičio ar šeimos nario laidotuves, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
   6. asmenims, vykstantiems lankyti artimojo giminaičio ar šeimos nario kapo, esančio kitos Šalies valstybės teritorijoje, iki 10 dienų du kartus per metus, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus;
   7. kultūros, mokslo ir technikos, humanitarinio ar sportinio pobūdžio renginių, abipusiškumo pagrindu suderintų tarp abiejų Šalių valstybės valdymo institucijų, dalyviams, pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, jei šių dalyvių buvimas kitos Šalies valstybės teritorijoje yra susijęs su bendradarbiavimo kultūros, užsienio politikos srityje ar kitose visuomenei svarbiose srityse plėtra.
   Atnaujinta: 2015.09.08
  • Ar gali Garbės konsulas išduoti Šengeno vizą ?
  • Garbės konsulai neturi teisės išduoti vizas.

   Atnaujinta: 2015.09.08

Užduok klausimą

Šis jūsų klausimas bus pateiktas LR užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui.

Klausimai, skirti diplomatinėms atstovybėms, turėtų būti siunčiami konkrečios diplomatinės atstovybės elektroninio pašto adresu.

*Pažymėti laukai yra privalomi.