Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Informuojame, kad neteisėtas Lietuvos valstybės sienos perėjimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos įstatymus. Užsieniečiai, norintys kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, tai gali padaryti teisėtu būdu, pateikę prašymą Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, o būdami teisėtai Lietuvoje – Migracijos departamentui.

Vizų tarnybų kompetencija, priėmimo tvarka ir pateikiami dokumentai
Sukurta: 2020.01.31 / Atnaujinta: 2021.09.21 11:09

Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prašymo pateikimo tikslais turi atvykti asmeniškai, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai. Sprendimus dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, vizos panaikinimo ir atšaukimo priima Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurioms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu yra pavesta vykdyti funkcijas, susijusias su vizų išdavimu (toliau – vizų tarnybos). Dokumentai gali būti pateikiami:

  • Lietuvos vizų tarnybai tiesiogiai
  • Per išorės paslaugų teikėją - šiuo metu Lietuva yra sudariusi susitarimą su VF Services (UK).
  • Per kitos Šengeno erdvės valstybės narės, kuri Šengeno vizų klausimais atstovauja Lietuvai, vizų tarnybą.

DĖMESIO! Dėl koronaviruso Lietuvai atstovaujančios Šengeno erdvės valstybės nepriima prašymų išduoti Šengeno vizą.

Dėl konkrečių galimybių pateikti prašymą Jūsų valstybėje reikėtų teirautis kompetentingoje Lietuvos vizų tarnyboje.

1. Lietuvos vizų tarnybos kompetentingos nagrinėti prašymą išduoti vizą ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

a) Lietuva yra vienintelis pareiškėjo kelionės (-ų) tikslas

b) jei pareiškėjo apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli atskiri apsilankymai, o Lietuva yra pagrindinis pareiškėjo apsilankymo (-ų) tikslas pagal buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba buvimo tikslą, arba

c) jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, kai prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti Lietuvos išorės sieną  tam, kad atvyktų į Šengeno erdvę teritoriją.

2. Lietuvos vizų tarnybos yra kompetentingos nagrinėti prašymą išduoti vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

a) tranzitas vyks tik per Lietuvą arba

b) tranzito per kelias valstybes nares atveju – kai prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti Lietuvos išorės sieną pradėdamas vykti tranzitu.

Prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima Lietuvos vizų tarnyba, kurios jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo.

Lietuvos vizų tarnyba nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą toje vizų tarnyboje.

Dėl konkretaus Jūsų valstybėje taikomo patvirtinamųjų dokumentų paketo, priėmimo laiko ir kt. konkrečios informacijos reikėtų teirautis kompetentingoje Lietuvos Respublikos vizų tarnyboje.