Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Dokumentai iš Lietuvos archyvų
sukurta: 2015.09.08 / atnaujinta: 2024.05.20 10:44

Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, esantys užsienyje, taip pat užsienio valstybių piliečiai dėl jiems reikalingų dokumentų gavimo iš Lietuvos valstybės archyvų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ar įmonių gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos valstybės archyvus, valstybės ir savivaldybių įstaigas bei įmones. Kreiptis galima asmeniškai, paštu ar per įgaliotą asmenį.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas išduoda pažymėjimus, patvirtintas dokumentų kopijas ir dokumentų išrašus:

 • apie asmens gimimą (iki 1940-06-15);
 • apie asmens santuoką (iki 1940-06-15);
 • apie asmens mirtį (iki 1940-06-15) ir kt.

Lietuvos ypatingasis archyvas išduoda:

 • pažymas apie asmenų tremtį, teistumą, išvežimą priverstiniams darbams, represinių struktūrų persekiojimą.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas išduoda pažymėjimus:

 • apie asmens pilietybę (iki 1940-06-15);
 • apie šeimos sudėtį (iki 1940-06-15);
 • apie išvežimą darbams į Vokietiją;
 • apie darbo stažą;
 • apie turėtą nekilnojamąjį turtą;
 • apie išsilavinimą ir kt.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas išduoda:

 • darbo stažą patvirtinančius dokumentus;
 • paveldėjimą patvirtinančius dokumentus ir pan.

Civilinės metrikacijos įstaigos išduoda:

 • gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties įrašus liudijančius išrašus;
 • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus liudijančius išrašus;
 • pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • daugiakalbes standartines formas, galiojančias Europos Sąjungos valstybėse narėse (pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191);
 • išrašus iš gimimo, santuokos, mirties aktų įrašų pagal 1976-09-08 Vienos Konvenciją Dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų įvairiomis kalbomis (Formos A (gimimo), B (santuokos) ir C (mirties)).

Archyvų išduodamos pažymos rengiamos lietuvių kalba. Pagal galimybes archyvai gali parengti pažymas ir kitomis kalbomis (anglų, rusų ar lenkų).

Privati informacija teikiama pareiškėjui pateikus prašymą ir patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainius tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Atsiskaityti už mokamas paslaugas galima banko mokėjimo pavedimu arba čekiu, atskirais atvejais – grynaisiais pinigais archyve. Informaciją apie valstybės archyvų duomenis ir banko sąskaitas galima rasti čia. 

Tais atvejais, kai asmenys nežino, kur kreiptis dėl jiems reikalingų dokumentų, jie gali kreiptis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, kuri teikia turimą informaciją arba persiunčia prašymus kompetentingoms įstaigoms ar įmonėms.

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl dokumentų pareikalavimo iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų gali kreiptis ir į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Kreiptis galima asmeniškai, per atstovą, registruotuoju paštu arba per kurjerį. Jei dokumentą išduodanti institucija yra nustačiusi specialią prašymo formą, kurioje konsulinis pareigūnas turi paliudyti piliečio parašą, pilietis prašymą gali pateikti tik asmeniškai. Konsulinėje įstaigoje piliečių prašymai nepriimami, jei Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nustato, kad su prašymu dėl dokumento pareikalavimo prašymą teikiantis asmuo turi kreiptis tiesiogiai į dokumentą išduodančią instituciją.

Už dokumentų pareikalavimą imamas 20 eurų konsulinis mokestis.

Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų pareikalavimą