Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Asmens grįžimo pažymėjimas
sukurta: 2015.07.08 / atnaujinta: 2024.05.20 10:44

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas, taip pat kitais AGP tvarkos apraše nustatytais atvejais,  leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

AGP išduodamas šiais atvejais:

 • kelionės dokumentas buvo prarastas;
 • kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;
 • jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;
 • jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;
 • jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

AGP išdavimo tvarka

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai, išskyrus garbės konsulinius pareigūnus.

Jei trečiose šalyse nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą (angl. Emergency Travel Document).

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui visais atvejais turi būti pateikti šie dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas (1 priedas);
 • 2 asmens amžių atitinkančios nuotraukos;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (gali teikti bet kurį turimą dokumentą su vardu, pavarde, gimimo data, asmens kodu, nuotrauka. Tuo atveju, jei neturi jokio dokumento, tada konsulinis pareigūnas gali paprašyti pateikti artimųjų giminaičių (tėvo, mamos, vyro, žmonos, vaikų) asmens duomenis arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis).

Papildomai teikiama:

 • Jei AGP prašoma pametus asmens dokumentą – nustatytos formos pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
 • Jei AGP prašoma užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiui vaikui - vieno iš tėvų asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantį dokumentą ir tuo atveju, kai vaiko gimimas Lietuvoje nėra įtrauktas į apskaitą – užsienio valstybės institucijų išduotą gimimo įregistravimą patvirtinantį dokumentą, legalizuotą ar patvirtintą pažyma Apostille ir su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
 • Jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui – paaiškinimą raštu ir prašymą pagrindžiančius dokumentus.
 • Jei AGP prašo užsienio valstybės pilietis – kitus papildomus dokumentus, kurių prašo asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.

Prašymų dėl AGP pateikimas:

 • Prašymą dėl AGP ir dokumentus asmuo pateikia asmeniškai.
 • Prašymą dėl AGP ir dokumentus asmuo pateikia per garbės konsulą. Šiuo atveju asmens parašą, asmens tapatybę ir pateiktų dokumentų kopijų tikrumą turi patvirtinti garbės konsulas parašu ir spaudu.
 • Prašymą taip pat galima pateikti registruotuoju paštu, per kurjerį ar el.paštu.
 • Nepilnamečio iki 2 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju nepilnamečio dalyvavimas nėra privalomas.
 • Nepilnamečio nuo 2 iki 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP teikia vienas iš tėvų arba globėjas. Šiuo atveju vaikas privalo dalyvauti.
 • Nuo 16 metų amžiaus prašymą dėl AGP asmuo teikia pats. Tuo atveju, jei jam nėra sukakę 18 metų ir anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas – jo asmens tapatybę tvirtina vienas iš tėvų arba globėjas.

Išduodant AGP, konsulinis pareigūnas privalo asmeniškai identifikuoti asmenį, tad yra galimi šie AGP atsiėmimo variantai:

 • Kai dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą, AGP yra atsiimamas konsulinėje įstaigoje.
 • Kai dokumentai pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą, išrašytas AGP, asmeniui pageidaujant, gali būti siunčiamas paštu.
 • Kai dokumentai pateikiami siunčiant paštu, per kurjerį arba nuskenuoti elektroniniu paštu, AGP atsiimamas konsulinėje įstaigoje asmeniškai. 

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai.

Konsulinis mokestis už AGP gali būti neimamas Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnyje apibrėžtais atvejais.

AGP išdavimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

AGP išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos.

AGP galiojimo terminai

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų.

Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvą ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, AGP gali būti išduodamas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą: