Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Konsulinė registracija
sukurta: 2015.09.08 / atnaujinta: 2024.05.20 10:44

Konsulinė registracija – tai Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – konsulinė įstaiga) atliekamas užsienio valstybėje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio asmens duomenų (asmens kodas, gimimo data (jei nėra asmens kodo), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas) įrašymas į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą.

Konsulinė registracija atliekama:

  • kai užsienyje gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis kreipiasi į konsulinę įstaigą dėl konsulinės funkcijos atlikimo. Šiuo atveju konsulinė registracija privaloma;
  • užsienio valstybėje gyvenančio piliečio prašymu (pageidavimu), pateikus užpildytą Konsulinės registracijos prašymą ir kitus dokumentus.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes konsulinė įstaiga, turėdama piliečio duomenis, gali:

  • teikti konsulinę pagalbą susisiekdama su piliečiu stichinės nelaimės, katastrofos, teroro akto, masinių riaušių, karo ir ginkluoto konflikto atvejais.

Konsulinė registracija nebūtinai yra susijusi su gyvenamosios vietos deklaravimu:

  • konsulinė registracija atliekama ir tada, kai pilietis nėra deklaravęs išvykimo iš Lietuvos, tačiau jo gyvenamoji vieta pagal Civilinį kodeksą laikoma užsienio valstybė;
  • visada nurodoma faktinė piliečio gyvenamoji vieta užsienio valstybėje.

Registracijos būdai

Kai pilietis pageidauja, kad jo konsulinės registracijos duomenys būtų įrašyti į konsulinės įstaigos duomenų bazę, jis konsulinės registracijos prašymą ir kitus pridedamus dokumentus konsulinei įstaigai gali pateikti šiais būdais:

  • asmeniškai;
  • per įgaliotą asmenį;
  • paštu;
  • kitu saugiu būdu.

Konsulinės registracijos tvarka

Jei užsienio valstybėje gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis kreipiasi į konsulinę įstaigą dėl bet kurios konsulinės funkcijos atlikimo, konsulinis pareigūnas, vadovaudamasis Konsulinio statuto 27 str. įrašo jo konsulinės registracijos duomenis į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą. Šiuo atveju Konsulinės registracijos prašymas (popierinis) nepildomas.

Kreipdamasis dėl konsulinės registracijos savo prašymu (pageidavimu) Lietuvos Respublikos pilietis turi pateikti užpildytą Konsulinės registracijos prašymą ir asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jei pilietis pateikia prašymą per įgaliotą asmenį, paštu ar kitu saugiu būdu, jis kartu turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją. Įgaliotas asmuo tokiu atveju turi pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą ir dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę ir pilietybę.

Nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių) arba globėjas (rūpintojas), pateikdamas ir globos (rūpybos) teisę pagrindžiančius dokumentus ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Neveiksnaus Lietuvos Respublikos piliečio Konsulinės registracijos prašymą ir dokumentus pateikia jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas ir  dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos) teisę ar teisėtą atstovavimą ir savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Konsulinės registracijos prašymo formą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Konsulinės registracijos duomenys konsulinėje įstaigoje saugomi 5 metus nuo jų įrašymo į konsulinės įstaigos Konsulinių procedūrų valdymo sistemą. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys ištrinami iš sistemos automatiniu būdu.

Pilietis visada gali pateikti konsulinei įstaigai laisvos formos prašymą ištrinti jo konsulinės registracijos duomenis. Pasikeitus duomenims pilietis gali kreiptis į konsulinę įstaigą prašydamas patikslinti jo konsulinės registracijos duomenis.

Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje