Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos klausimais Lietuvos atstovybių užsienyje ne darbo laiku: +37052362444
Įgyvendinami Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai
Sukurta: 2023.08.24 / Atnaujinta: 2023.09.15 15:36

 

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus apmokomi Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys darbuotojai

Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM), siekdama užtikrinti aukštą Specialiąją tranzito schemą (toliau – STS) įgyvendinančių darbuotojų kvalifikaciją bei aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimą, pradėjo įgyvendinti Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „STS personalo mokymas, I etapas“ (projekto Nr. SVVP/2022/341) (toliau – Projektas).  

Iki 2025-12-31 planuojama organizuoti mokomuosius seminarus STS įgyvendinantiems darbuotojams su jų atliekamomis funkcijomis susijusiomis temomis, aptarti STS įgyvendinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo aktualijas su kitų institucijų, įgyvendinančių STS, atstovais.

Projektui įgyvendinti skirta 210 000  eurų. Šiuo projektu siekiama užtikrinti aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimą, nuolat gerinti STS personalo administracinius bei organizacinius gebėjimus, užtikrinant nepertraukiamą, tęstinį, reguliarų STS vykdančių darbuotojų mokymą.  Planuojama apmokyti iki 132 darbuotojų tiesiogiai vykdančių STS veiklą.

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus atnaujintos Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų darbo vietos

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Užsienio reikalų ministerija pradėjo įgyvendinti projektą „Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, I etapas“ (projekto Nr. SVVP/2023/313), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti tinkamas darbuotojų, įgyvendinančių Specialiąją tranzito schemą (toliau – STS), darbo sąlygas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske. Konsulinėse įstaigose bus atnaujintos STS administracinės patalpos ir konsulinių pareigūnų, administracinio ir techninio personalo, dirbančio su supaprastinto tranzito dokumentais, informacinių technologijų administravimą ir finansines funkcijas vykdančių specialistų darbo vietos. Bendras planuojamų atnaujinti patalpų plotas - 167,38 kv.

Projektui skirta 400 000 eurų.

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus atnaujintos Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų Rusijos Federacijoje transporto priemonės, skirtos Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo užtikrinimui

Užsienio reikalų ministerija nuo 2023-06-01 iki 2024-10-31 įgyvendins projektą “Transporto priemonių įsigijimas“ (projekto Nr. SVVP/2023/315), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti darbuotojų, įgyvendinančių  Specialiąją tranzito schemą, ir su šios schemos įgyvendinimu susijusių dokumentų logistiką Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse Rusijos Federacijoje. Įgyvendinant šį projektą siekiama atnaujinti nusidėvėjusias transporto priemones Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade ir įsigyti automobilį Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske.         

Projekto įgyvendinimui skirta 205 000 eurų. Įgyvendinus projektą bus įsigytos 3 transporto priemonės, kurios padės užtikrinti sąlygas sklandžiam STS funkcionavimui.         

  

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos lėšomis stiprinami personalo ištekliai Lietuvos vizų tarnybose

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sėkmingai įgyvendina Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinių pareigūnų išlaikymas, I etapas“, projekto Nr. SVVP/2023/241 (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas yra sustiprinti Lietuvos Respublikos vizų tarnybų Kazachstane (Almatoje), Armėnijoje, Turkijoje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento personalo išteklius, įsteigiant papildomus konsulinių pareigūnų ir techninių darbuotojų etatus, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos, tinkamai ir operatyviai priimant, apdorojant ir išnagrinėjant šiuos prašymus bei prižiūrint ir tikrinant išorės paslaugų teikėjų (vizų centrų) veiklą.

Pasirinktos vizų tarnybos stipriai prisideda prie Europos Sąjungos Bendros vizų politikos įgyvendinimo. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje atstovauja išduodant Šengeno vizas Estijai, Švedijai, Norvegijai ir Islandijai, taip pat priima prašymus išduoti vizas iš vizų centrų Uzbekistane, ir Kirgizijoje. Lietuvos Respublikos ambasada Armėnijos Respublikoje atstovauja išduodant Šengeno vizas Danijai, Nyderlandams, Vengrijai, Latvijai, Estijai ir Ispanijai. Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje nagrinėja prašymus priimtus iš 9 vizų centrų Turkijoje, kur prašymus taip pat teikia ir padidintos neteisėtos migracijos rizikos šalių, kuriose Lietuva neturi vizų tarnybų ir nėra atstovaujama, nuolatiniai gyventojai.

Projekto įgyvendinimui skirta 1 292 607,01 eurų. Iki 2023 rugsėjo 1 d. įsteigti ir išlaikomi 6 papildomi etatai: 3 darbuotojai Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, 1 – Lietuvos Respublikos ambasadoje Armėnijoje, 1 – Lietuvos Respublikos ambasadoje Turkijoje, 1 – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente. Iš viso per Projekto įgyvendinimo laikotarpį (2022 m. birželio 28 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) bus įsteigti ir išlaikomi 9 papildomi etatai.    

Projektas prisideda siekiant Nacionalinio pažangos plano 8 (didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą) ir 9 (stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora) strateginių tikslų ir padeda įgyvendinti Nacionalinio pažangos plano 8.6 (gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą) ir  9.1 (stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką) uždavinius.

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis keliama Lietuvos vizų tarnybų darbuotojų kvalifikacija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), siekdama užtikrinti aukščiausią teikiamų konsulinių paslaugų kokybę, pradėjo įgyvendinti Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas“, projekto Nr. SVVP/2023/231 (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas yra užtikrinti aukštą visų 26 Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje darbuotojų (konsulinių pareigūnų ir techninių darbuotojų) kvalifikacijos lygį, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos. Įgyvendinant projektą, planuojama surengti dvejus mokymus Lietuvoje ir vienerius mokymus Turkijoje, suteikiant 78 darbuotojams žinių apie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Šengeno vizų išdavimą ir kitus su Šengeno vizų išdavimu susijusius klausimus, ir jų tinkamą taikymą. Mokymų programos bus sudaromos įvertinus politines ir socialines pasaulio bei regiono aktualijas, galiojančių teisės aktų pakeitimus, nelegalios migracijos situaciją, naujausią teismų praktiką.

URM daugelį metų nuosekliai vykdo vizų tarnybų darbuotojų (konsulinių pareigūnų, priimančių sprendimus dėl Šengeno vizų išdavimo, ir techninių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su prašymus Šengeno vizoms išduoti pateikiančiais asmenimis) reguliarius mokymus, finansuojamus tiek biudžeto, tiek Europos Sąjungos fondų finansine parama, kadangi kvalifikacijos tobulinimas turi būti nuolatinis ir nepertraukiamas, siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų konsulinių paslaugų kokybę.

Projekto įgyvendinimui skirta 93 333,33 eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023/04–2024/12.

Projektas prisidės siekiant Nacionalinio pažangos plano 8 (didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą) ir 9 (stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora) strateginių tikslų ir padės įgyvendinant Nacionalinio pažangos plano 8.6 (gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą) ir  9.1 (stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką) uždavinius.