Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR
Įgyvendinami Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai
sukurta: 2023.08.24 / atnaujinta: 2024.05.20 10:44

 

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus apmokomi Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys darbuotojai

Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM), siekdama užtikrinti aukštą Specialiąją tranzito schemą (toliau – STS) įgyvendinančių darbuotojų kvalifikaciją bei aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimą, pradėjo įgyvendinti Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „STS personalo mokymas, I etapas“ (projekto Nr. SVVP/2022/341) (toliau – Projektas).  

Iki 2025-12-31 planuojama organizuoti mokomuosius seminarus STS įgyvendinantiems darbuotojams su jų atliekamomis funkcijomis susijusiomis temomis, aptarti STS įgyvendinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo aktualijas su kitų institucijų, įgyvendinančių STS, atstovais.

Projektui įgyvendinti skirta 210 000  eurų. Šiuo projektu siekiama užtikrinti aukštos kokybės konsulinių paslaugų teikimą, nuolat gerinti STS personalo administracinius bei organizacinius gebėjimus, užtikrinant nepertraukiamą, tęstinį, reguliarų STS vykdančių darbuotojų mokymą.  Planuojama apmokyti iki 132 darbuotojų tiesiogiai vykdančių STS veiklą.

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus atnaujintos Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų darbo vietos

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. Užsienio reikalų ministerija pradėjo įgyvendinti projektą „Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, I etapas“ (projekto Nr. SVVP/2023/313), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti tinkamas darbuotojų, įgyvendinančių Specialiąją tranzito schemą (toliau – STS), darbo sąlygas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske. Konsulinėse įstaigose bus atnaujintos STS administracinės patalpos ir konsulinių pareigūnų, administracinio ir techninio personalo, dirbančio su supaprastinto tranzito dokumentais, informacinių technologijų administravimą ir finansines funkcijas vykdančių specialistų darbo vietos. Bendras planuojamų atnaujinti patalpų plotas - 167,38 kv.

Projektui skirta 400 000 eurų.

Sienų valdymų ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis bus atnaujintos Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų Rusijos Federacijoje transporto priemonės, skirtos Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo užtikrinimui

Užsienio reikalų ministerija nuo 2023-06-01 iki 2024-10-31 įgyvendins projektą “Transporto priemonių įsigijimas“ (projekto Nr. SVVP/2023/315), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti darbuotojų, įgyvendinančių  Specialiąją tranzito schemą, ir su šios schemos įgyvendinimu susijusių dokumentų logistiką Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse Rusijos Federacijoje. Įgyvendinant šį projektą siekiama atnaujinti nusidėvėjusias transporto priemones Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade ir įsigyti automobilį Lietuvos Respublikos konsulate Sovetske.         

Projekto įgyvendinimui skirta 205 000 eurų. Įgyvendinus projektą bus įsigytos 3 transporto priemonės, kurios padės užtikrinti sąlygas sklandžiam STS funkcionavimui.         

  

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos lėšomis stiprinami personalo ištekliai Lietuvos vizų tarnybose

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sėkmingai įgyvendina Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinių pareigūnų išlaikymas, I etapas“, projekto Nr. SVVP/2023/241 (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas yra sustiprinti Lietuvos Respublikos vizų tarnybų Kazachstane (Almatoje), Armėnijoje, Turkijoje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento personalo išteklius, įsteigiant papildomus konsulinių pareigūnų ir techninių darbuotojų etatus, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos, tinkamai ir operatyviai priimant, apdorojant ir išnagrinėjant šiuos prašymus bei prižiūrint ir tikrinant išorės paslaugų teikėjų (vizų centrų) veiklą.

Pasirinktos vizų tarnybos stipriai prisideda prie Europos Sąjungos Bendros vizų politikos įgyvendinimo. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Almatoje atstovauja išduodant Šengeno vizas Estijai, Švedijai, Norvegijai ir Islandijai, taip pat priima prašymus išduoti vizas iš vizų centrų Uzbekistane, ir Kirgizijoje. Lietuvos Respublikos ambasada Armėnijos Respublikoje atstovauja išduodant Šengeno vizas Danijai, Nyderlandams, Vengrijai, Latvijai, Estijai ir Ispanijai. Lietuvos Respublikos ambasada Turkijos Respublikoje nagrinėja prašymus priimtus iš 9 vizų centrų Turkijoje, kur prašymus taip pat teikia ir padidintos neteisėtos migracijos rizikos šalių, kuriose Lietuva neturi vizų tarnybų ir nėra atstovaujama, nuolatiniai gyventojai.

Projekto įgyvendinimui skirta 1 292 607,01 eurų. Iki 2023 rugsėjo 1 d. įsteigti ir išlaikomi 6 papildomi etatai: 3 darbuotojai Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, 1 – Lietuvos Respublikos ambasadoje Armėnijoje, 1 – Lietuvos Respublikos ambasadoje Turkijoje, 1 – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente. Iš viso per Projekto įgyvendinimo laikotarpį (2022 m. birželio 28 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.) bus įsteigti ir išlaikomi 9 papildomi etatai.    

Projektas prisideda siekiant Nacionalinio pažangos plano 8 (didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą) ir 9 (stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora) strateginių tikslų ir padeda įgyvendinti Nacionalinio pažangos plano 8.6 (gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą) ir  9.1 (stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką) uždavinius.

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis keliama Lietuvos vizų tarnybų darbuotojų kvalifikacija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), siekdama užtikrinti aukščiausią teikiamų konsulinių paslaugų kokybę, pradėjo įgyvendinti Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas“, projekto Nr. SVVP/2023/231 (toliau – Projektas).  

Projekto tikslas yra užtikrinti aukštą visų 26 Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje darbuotojų (konsulinių pareigūnų ir techninių darbuotojų) kvalifikacijos lygį, kad prašymus išduoti Šengeno vizą pateikiantiems asmenims būtų teikiamos tik kokybiškos, veiksmingos ir klientams palankios paslaugos. Įgyvendinant projektą, planuojama surengti dvejus mokymus Lietuvoje ir vienerius mokymus Turkijoje, suteikiant 78 darbuotojams žinių apie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius Šengeno vizų išdavimą ir kitus su Šengeno vizų išdavimu susijusius klausimus, ir jų tinkamą taikymą. Mokymų programos bus sudaromos įvertinus politines ir socialines pasaulio bei regiono aktualijas, galiojančių teisės aktų pakeitimus, nelegalios migracijos situaciją, naujausią teismų praktiką.

URM daugelį metų nuosekliai vykdo vizų tarnybų darbuotojų (konsulinių pareigūnų, priimančių sprendimus dėl Šengeno vizų išdavimo, ir techninių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su prašymus Šengeno vizoms išduoti pateikiančiais asmenimis) reguliarius mokymus, finansuojamus tiek biudžeto, tiek Europos Sąjungos fondų finansine parama, kadangi kvalifikacijos tobulinimas turi būti nuolatinis ir nepertraukiamas, siekiant užtikrinti aukščiausią teikiamų konsulinių paslaugų kokybę.

Projekto įgyvendinimui skirta 93 333,33 eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023/04–2024/12.

Projektas prisidės siekiant Nacionalinio pažangos plano 8 (didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą) ir 9 (stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora) strateginių tikslų ir padės įgyvendinant Nacionalinio pažangos plano 8.6 (gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą) ir  9.1 (stiprinti atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėje erdvėje ir diasporos politiką) uždavinius.

2023 m. lapkričio 22 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko renginys „20 specialiosios tranzito schemos įgyvendinimo metų: tikslai, sėkmės ir iššūkiai“, skirtas supaprastinto tranzito schemos  veiklos dvidešimtmečiui paminėti.

Renginyje dalyvavo prie šios schemos kūrimo ir įgyvendinimo prisidėję asmenys bei Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių ir bendradarbiaujančių institucijų – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centro Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei UAB „LTG Link“ – atstovai.

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai ir svečiai prisiminė schemos kūrimo priežastis, apžvelgė jos reikšmę geopolitiniame kontekste bei tolimesnes įgyvendinimo perspektyvas, aptarė ES paramos fondų skiriamo finansavimo aspektus.

Renginys įgyvendintas projekto „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2021-2023 m.“ (projekto Nr. SVVP/2020/351), finansuojamo Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti sklandų  Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimą, išduodant supaprastinto tranzito dokumentus Rusijos Federacijos  piliečiams, keliaujantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją iš pagrindinės Rusijos Federacijos  dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal.

Projekto įgyvendinimui skirta 9 374 215,94 eurai.

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis surengtas Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomasis seminaras

2023-11-29

Šių metų lapkričio 20-21 d. ir 27-28 d. vyko Specialiąją tranzito schemą (STS) įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske darbuotojų 16 akademinių valandų mokomasis seminaras tema „Organizacinė kultūra ir jos pokyčiai. Specialiosios tranzito schemos aktualijos.“ Seminarą vedė Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją, samdomi lektoriai, kitų institucijų atstovai, vyko diskusijos grupėse pagal atliekamas darbuotojų funkcijas.

Mokymų metu darbuotojai supažindinti su organizacinės kultūros esme, jos kaitos principais ir procesais. Seminaro metu suteikti praktiniai įrankiai ir metodai, kuriuos darbuotojai galės taikyti savo darbo aplinkoje, siekiant efektyviau vykdyti organizacinės kultūros kaitos procesą.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai pristatė asmenų atvykimo/išvykimo į/iš Lietuvos pakeitimus, AB Lietuvos geležinkeliai atstovai supažindino su keleivių ir krovinių iš trečiųjų šalių pervežimu per Lietuvos Respublikos teritoriją. Seminaro metu taip pat buvo aptarti valstybinės sienos su Rusija kirtimo ypatumai, Konsulinio departamento, Supaprastinto tranzito schemos aktualijos ir perspektyvos. Taip pat vyko diskusijos apie institucijos atlygio politikos naujoves bei komandos narių organizacinius lūkesčius 2024 metams.

Šis seminaras buvo organizuotas įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšomis finansuojamą projektą Nr. SVVP/2022/341 „STS personalo mokymas, I etapas“, kuriam yra skirta 210 000,00 eurų. Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys darbuotojai šio projekto lėšomis taip pat dalyvavo finansų, viešųjų pirkimų, darbo teisės, informacinių technologijų seminaruose. Projektas vykdomas 2023-2025 m.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija įgyvendina projektą „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2021-2023 metais“

Užsienio reikalų ministerija nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. įgyvendina projektą  „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2021-2023 metais“ (projekto Nr. SVVP/2020/351), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti sklandų  Specialiosios tranzito schemos (STS) įgyvendinimą, išduodant supaprastinto tranzito dokumentus Rusijos Federacijos  piliečiams, keliaujantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją iš pagrindinės Rusijos Federacijos  dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal.

Projekto įgyvendinimui skirta 9374215,94 eurų.

Šiomis lėšomis išlaikomi STS funkcionavimą užtikrinantys Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske darbuotojų etatai, apmokamos ryšio linijų nuomos, informacinės sistemos palaikymo, transporto ir patalpų išlaikymo, darbo priemonių įsigijimo, komandiruočių ir kitos einamosios išlaidos.

Projektas Nr. 02-085-P-0011 „Užsienio reikalų ministerijos teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmeninimas“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti konsulines paslaugas modernizuojant Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS). Šioje sistemoje suskaitmeninus kuo daugiau konsulinių paslaugų ir perkėlus į elektroninę erdvę daugumą konsulinių funkcijų, piliečiai turės galimybę užsisakyti konsulinę paslaugą ir gauti reikiamus dokumentus elektroniniu būdu.

Projekto uždavinys – pagerinti teikiamų konsulinių paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą išorės vartotojams, didinti konsulinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių su ministerijos informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumą, skatinti piliečius naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Projekto aprašymas: siekiama suskaitmeninti kuo daugiau išorės vartotojams teikiamų administracinių paslaugų, kad jos būtų lengviau prieinamos Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams, taip pat asmenims be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiams. Šiuo metu Užsienio reikalų ministerija naudojasi Konsulinių procedūrų valdymo informacine sistema (KPVS). Sistemos tiesioginiai naudotojai – konsuliniai pareigūnai, dirbantys Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir kosulinėse įstaigose užsienyje. Dirbant su KPVS sistema, visi darbo procesai atliekami rankiniu būdu. Tam reikia nemažai konsulinių pareigūnų darbo sąnaudų. Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai ir asmenys be pilietybės, neturi galimybės norėdami gauti konsulinę paslaugą pateikti prašymo dėl reikiamų dokumentų gavimo elektroniniu būdu ir sumokėti už paslaugą banko kortele iš anksto, prašymo pateikimo metu. Modernizuota KPVS sistema leis padidinti konsulinių paslaugų prieinamumą ir suteikti asmenims galimybę dėl konsulinių funkcijų atlikimo kreiptis neatvykstant į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, – užsakyti konsulinę paslaugą ir gauti reikalingą dokumentą ar rezultatą elektroniniu būdu. Automatizuotas administracinių paslaugų procesas įgalins greičiau, sklandžiau ir veiksmingiau aptarnauti paslaugos gavėjus. Taip pat bus sukurtos sąsajos, leidžiančios su kitoms valstybės institucijoms, teikiančioms viešąsias ir administracines paslaugas išorės vartotojams, keistis valstybės registrų duomenimis, reikalingais elektroniniu būdu teikiant konsulines paslaugas.

Projektui skirtas finansavimas – 1 088 705,30 Eur. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. birželio 28 d. – 2026 m. balandžio 30 d. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Asmuo kontaktams: Jurgita Pupalaigienė, tel. (8 5) 236 2223, el. p. jurgita.pupalaigiene@urm.lt

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pradėjo įgyvendinti projektą „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2024-2027 m.“

Užsienio reikalų ministerija nuo 2024 m. sausio 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą  „Papildomos URM veiklos sąnaudos 2024-2027 m.“ (projekto Nr. SVVP/2023/357), finansuojamą Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti sklandų  Specialiosios tranzito schemos (toliau – STS) įgyvendinimą, išduodant supaprastinto tranzito dokumentus Rusijos Federacijos  piliečiams, keliaujantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją iš pagrindinės Rusijos Federacijos  dalies į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal.

Projekto įgyvendinimui skirta 20 633 434,22 eurai.

Šiomis lėšomis bus išlaikomi STS funkcionavimą užtikrinantys Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske darbuotojų etatai, apmokamos ryšio linijų nuomos, informacinės sistemos palaikymo, transporto ir patalpų išlaikymo, darbo priemonių įsigijimo, komandiruočių ir kitos einamosios išlaidos.

Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis surengtas Specialiąją tranzito schemą įgyvendinančių darbuotojų mokomasis seminaras

2024-05-16

Šių metų gegužės 7-8 d. ir 14-15 d. vyko Specialiąją tranzito schemą (STS) įgyvendinančių Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske darbuotojų mokomasis seminaras tema „Kibernetinė ir fizinė sauga ekstremaliosios situacijos metu. Specialiosios tranzito schemos aktualijos.“ Seminarą vedė Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai pagal kompetenciją, kitų institucijų atstovai, vyko diskusijos grupėse pagal atliekamas darbuotojų funkcijas ir aktualias STS perspektyvos įgyvendinimo temas.

Mokymų metu darbuotojai supažindinti su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimu reaguoti į ekstremaliąją situaciją, su kibernetinio saugumo problematika ir teoriniais principais. Seminaro metu suteikti praktiniai įrankiai ir metodai, kuriuos darbuotojai galės taikyti savo darbo aplinkoje, siekiant efektyviau pažinti dažniausiai kylančias grėsmes, susijusias su kibernetiniais nusikaltimais.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai pristatė asmenų atvykimo/išvykimo į/iš Lietuvos pakeitimus, Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, patikros ypatumus, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai supažindino su policijos vaidmeniu įgyvendinant STS. Seminaro metu taip pat buvo aptarti valstybinės sienos su Rusija kirtimo ir sankcijų taikymo supaprastinto tranzito sąlygų pažeidėjams ypatumai, Supaprastinto tranzito schemos įgyvendinimo aktualijos ir perspektyvos, vyko diskusijos apie STS darbo organizavimo naujoves bei komandos narių organizacinius lūkesčius.

Šis seminaras buvo organizuotas įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšomis finansuojamą projektą Nr. SVVP/2022/341 „STS personalo mokymas, I etapas“, kuriam yra skirta 210 000,00 eurų. Specialiąją tranzito schemą įgyvendinantys darbuotojai šio projekto lėšomis taip pat dalyvavo finansų, viešųjų pirkimų, darbo teisės, informacinių technologijų seminaruose. Projektas įgyvendinamas 2023-2025 m.