Konsulinė pagalba 24/7 +37070652444

URM rekomenduoja nevykti į visas užsienio šalis.

Sužinokite daugiau
Programėlės naudojimo sąlygos
Sukurta: 2017.05.19 / Atnaujinta: 2021.03.01 16:08

Naudojimo sąlygos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) stengiasi užtikrinti, kad programėlėje „Keliauk saugiai“ pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali, tačiau negali garantuoti, jog informacija apie įvažiavimą į užsienio valstybes yra galutinė ir išsami visais atžvilgiais. Naujausios ir visapusiškos informacijos dėl vizų ir įvažiavimo sąlygų rekomenduojame teirautis artimiausioje kelionės tikslo valstybės atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

URM primena, kad keliautojas pats atsakingas už savo priimamus sprendimus. URM neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus remiantis programėlėje pateikta informacija.

Šioje programėlėje yra nuorodų, nukreipiančių į interneto puslapius, neadministruojamus URM. URM neprisiima atsakomybės už turinį, pateiktą išoriniuose tinklapiuose ir nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamo turinio tikslumo ir išsamumo.

Programėlės atnaujinimas reikalauja interneto ryšio, kuris gali būti apmokestinamas.

Asmens duomenų apsauga

Naudojimasis programėle „Keliauk saugiai“ yra anoniminis ir URM neperduoda jokių vartotojo asmens duomenų. Programėlė gali naudoti mobiliojo įrenginio buvimo vietą, tačiau duomenys apie vartotojo buvimo vietą nėra siunčiami į URM, o naudojami tik programėlės viduje.

Išimtis taikoma vykdant kelionės registraciją, kurioje vartotojo įvesti duomenys yra pateikiami URM bei ištrinami po 30 dienų nuo užregistruotos kelionės pabaigos. Kelionės registracijoje pateikta asmeninė informacija gali būti naudojama teikiant konsulinę pagalbą.

URM Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.