Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
Programėlės naudojimo sąlygos
Sukurta: 2017.05.19 / Atnaujinta: 2021.07.01 23:32

Naudojimo sąlygos

Šios Programėlės parsisiuntimas ir naudojimasis yra nemokamas.

Patvirtindamas vartotojas sutinka su visomis mobiliosios programėlės naudojimosi sąlygomis ir įsipareigoja jos nenaudoti jokiems neteisėtiems tikslams. Naudodamasis mobiliaja programėle vartotojas prisiima visą atsakomybę už pateiktos informacijos patikimumą ir teisingumą.

Mobiliosios programėlės savininkas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mobilios programėlės funkcionalumui, turi teisę bet kada vienašališkai keisti šių sąlygų nuostatas, apie pakeitimus pranešdamas mobilioje programėlėje. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei vartotojas po sąlygų pakeitimų dienos ir toliau naudojasi mobilia programėle, laikoma, kad jis sutinka su visais sąlygų pakeitimais ir jokių pretenzijų dėl pakeitimų neturi.

Programėlė turi prieigą prie vartotojo įrenginio techninių duomenų ir kitos informacijos, reikalingos jos techniniam palaikymui, be kurio būtų neįmanomas mobiliosios aplikacijos funkcionavimas.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis mobilia programėle, ją ištrinti iš įrenginio ar vėl įdiegti iš naujo.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) stengiasi užtikrinti, kad programėlėje „Keliauk saugiai“ pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali, tačiau negali garantuoti, jog informacija apie įvažiavimą į užsienio valstybes yra galutinė ir išsami visais atžvilgiais. Naujausios ir visapusiškos informacijos dėl vizų ir įvažiavimo sąlygų rekomenduojame teirautis artimiausioje kelionės tikslo valstybės atstovybėje ar kompetentingose institucijose.

URM primena, kad keliautojas pats atsakingas už savo priimamus sprendimus. URM neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą ar nuostolius, patirtus remiantis programėlėje pateikta informacija.

Šioje Programėlėje yra nuorodų, nukreipiančių į interneto puslapius, neadministruojamus URM. URM neprisiima atsakomybės už turinį, pateiktą išoriniuose tinklapiuose ir nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamo turinio tikslumo ir išsamumo.

Programėlės atnaujinimas reikalauja interneto ryšio, kuris gali būti apmokestinamas.

Privatumo politika

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojantis Duomenų valdytojo valdoma mobiliąja programėle. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

Konsulinis departamentas

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

El. paštas

Su Užsienio reikalų ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu susisiekti galima el. paštu ir telefonu 8 706 52439.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią mobiliąją programėlę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiame Privatumo politikos apraše. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų mobiliojoje programėlėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo mobilios programėlė lankytojų duomenys bus renkami, laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie mobiliosios programėlės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Naudojimasis programėle „Keliauk saugiai“ yra anoniminis ir URM neperduoda jokių vartotojo asmens duomenų. Programėlė gali naudoti mobiliojo įrenginio buvimo vietą, tačiau duomenys apie vartotojo buvimo vietą nėra siunčiami į URM, o naudojami tik programėlės viduje.

Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų pateikti duomenys?

Jūsų pateikti duomenys, užregistruojant kelionę į užsienį, yra tvarkomi konsulinės pagalbos teikimo tikslais.

Jūsų pateikti duomenys, registruojantis konsulinėms paslaugoms Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, yra tvarkomi eilių valdymo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje tikslais.

Kokie duomenys yra tvarkomi?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija

 • vardas, pavardė – reikalinga vartotojo identifikavimui;
 • gimimo data – reikalinga vartotojo identifikavimui;
 • el. pašto adresas – reikalingas el. pašto patvirtinimui ir konsulinės pagalbos teikimo tikslais;
 • telefono numeris – reikalingas konsulinės pagalbos teikimo tikslais ir esant poreikiui patikslinti duomenis dėl vizito į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Informacija, kaip naudojate mūsų mobiliąją programėlę

Jeigu Jūs lankotės mūsų mobiliojoje programėlėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus, arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Duomenų tikrinimui siunčiama informacija:

 • GPS lokacija – reikalinga naviguoti ir duomenų tikrinimui;
 • laikas – reikalingas duomenų tikrinimui;
 • IP adresas – reikalingas duomenų tikrinimui;
 • telefono modelis ir jo operacinės sistemos versija – reikalinga duomenų tikrinimui.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų mobiliosios programėlės turiniu su Jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis tam tikromis paslaugomis.

Kaip naudojame Jūsų pateiktą informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • GPS lokaciją, laiką, IP adresą, telefono modelį ir jos operacinės sistemos versiją naudojame duomenų tikrinimui;
 • kitais būdais su Jūsų sutikimu.⃰

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kas yra Jūsų duomenų gavėjai?

Jūsų pateiktų duomenų gavėjai Duomenų valdytojo darbuotojai. Įstatymų nustatytais atvejais Jūsų pateikti duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims.

Kokį laikotarpį yra saugomi gauti duomenys?

Pateikti duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų po nurodytos kelionės pabaigos dienos arba po vizito Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dienos, vėliau jie yra automatiškai ištrinami.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti),
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti),
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti),
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“),
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti),
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti),
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Skundą dėl galimai netinkamo Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo galite pateikti:

 • Užsienio reikalų ministerijos asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu ,
 • paštu, adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius,
 • atvykus į Užsienio reikalų ministeriją ir pateikus jį Piliečių aptarnavimo skyriuje, adresu: J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilnius, tel.+370 5 236 2444, darbo laikas I-IV: 8.00-17.00, V: 8.00-15.45.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl galimai netinkamo Jūsų pateiktų duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

Sapiegos g. 17, Vilnius, tel.: (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 94 94, el. paštas