Konsulinė pagalba nelaimės atveju: +37070652444

Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja nevykti į Baltarusiją, o ten esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams palikti šią šalį.

Sužinokite daugiau
ES piliečio arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariai
Sukurta: 2020.01.31 / Atnaujinta: 2021.05.05 15:40

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnį, kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Šie apribojimai ir sąlygos visų pirma išdėstyti Direktyvoje 2004/38/EB13 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Jei pareiškėjai atitinka ES piliečio, kuriam taikoma Direktyva, šeimos nario statusą, Lietuvos vizų tarnybos suteikia jiems visas galimybes gauti reikiamą vizą ir sudaro jiems geriausias sąlygas gauti vizą*:

  • neimamas vizos mokestis
  • vizos išduodamos kuo greičiau skubos tvarka (prašymo išduoti vizą tvarkymas ilgiau kaip 15 dienų gali būti tik išimtinis ir tinkamai pagrįstas), priėmimas vykdomas palankesnėmis sąlygomis, nei kitų trečiųjų šalių piliečių
  • pateikiamas ribotas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas (kad yra ES pilietis, dėl kurio prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo įgyja tam tikrų teisių, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra tokio ES piliečio šeimos narys ir kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo priimančiojoje valstybėje narėje lydi ES pilietį arba prisijungia prie jo).

 *Sąlygos taikomos ir ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacijos) valstybės narės piliečio šeimos nariams.