Pirminė konsultacija skubios konsulinės pagalbos Konsuline pagalba nelaimės atveju tel nr visa parą
BDAR

Sėkmingai baigtas Vidaus saugumo fondo finansuojamo projekto "Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje II etapas" įgyvendinimas

sukurta: 2023.05.30 / atnaujinta: 2023-09-01 17:04
Image

Pranešimas spaudai

2023 m. vasario 28 d. sėkmingai baigtas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamo projekto „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas“ įgyvendinimas (įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio 1 d.). Šiam projektui finansuoti iš viso buvo skirta 562074,92 eurų.

2016 m. Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje, Kazachstano Respublikoje, įgyvendinant Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“, pagal atstovavimo susitarimus priimtiems įsipareigojimams kitoms Šengeno valstybėms narėms (Estijai, Švedijai, Norvegijai, Islandijai, ir, iki 2022 m. gruodžio, Suomijai) užtikrinti buvo įsteigtos dvi papildomos pareigybės: konsulinio pareigūno, nagrinėjančio užsienio piliečių prašymus išduoti Šengeną vizas ir priimančio dėl jų sprendimus, ir techninio darbuotojo, tiesiogiai dirbančio su prašymus išduoti Šengeno vizas pateikiančiais užsienio piliečiais ir atliekančio technines su prašymų išduoti Šengeno vizas pateikimu ir nagrinėjimu susijusias funkcijas.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d., pasibaigus projektui „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, I etapas“, minėtos pareigybės ir toliau buvo finansuojamos Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis, įgyvendinant kitą Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programoje numatytą projektą – „Konsulinio atstovavimo išplėtimas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Almatoje, II etapas“.

Projektui skirtomis lėšomis buvo apmokėtos visos šių pareigybių išlaikymo išlaidos, numatytos 1998 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Diplomatinės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1012 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarime Nr. 1393  "Dėl diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo" (konsulinio pareigūno – iki 2023 m. sausio 31 d., techninio darbuotojo – iki  2023 m. vasario 28 d.).

Sustiprinti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Almatoje žmogiškieji resursai leido užtikrinti kokybišką prašymų išduoti Šengeno vizas nagrinėjimą, atstovaujant kitoms Šengeno valstybėms narėms, taip prisidedant prie bendros Europos Sąjungos vizų politikos, apimančios geresnį konsulinį aprėpimą ir racionalų esamų žmogiškųjų ir administracinių resursų panaudojimą, įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulate Almatoje 2022 m. buvo priimti ir išnagrinėti 487 prašymai išduoti Šengeno vizas atstovaujant Estijai, Švedijai, Norvegijai, Islandijai ir Suomijai, 2023 m. (2023 m. gegužės 23 d. duomenimis) –  jau 335 prašymai atstovaujant Estijai, Švedijai, Norvegijai ir Islandijai. Iš viso 2022 m. buvo priimti ir išnagrinėti 4752 prašymai išduoti Šengeno vizas, 2023 m. (2023 m. gegužės 23 d. duomenimis) – 2060 prašymai.

Šis projektas iš esmės prisidėjo prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos strateginio veiklos plano 2021‒2023 metams įgyvendinimo, šio plano strateginio tikslo „Didinti Lietuvos įtaką ir matomumą pasaulyje“ pasiekimo, taip pat prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginio tikslo „Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora“ pasiekimo.

Planuojama, kad įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis finansuojamą projektą „Konsulinių pareigūnų išlaikymas, I etapas“, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Almatoje žmogiškieji resursai bus ir toliau nuosekliai stiprinami.

Susijusios naujienos